October 10, 2013

Copy Text sang text trong AutoCAD

Copy Text sang Text hoặc vào Clipboard trong bản vẽ AutoCAD.
1. Lệnh CT (Copy Text)

Giá trị Text sẽ được copy vào Clipboard, hoặc điền vào một Text khác trong bản vẽ.


2. Lệnh XCT: Copy Text sử dụng FIELD


Như đã biết, khi sử dụng Field, bạn có thể lấy được giá trị Text (dạng contents) từ một text khác. Giá trị Text thứ nhất sẽ được gán cho Text thứ hai. Khi Text thứ nhất thay đổi làm cho Text thứ 2 thay đổi theo. WOW


Tính năng này tương tự như Block, tuy nhiên sử dụng Field linh hoạt hơn Block rất nhiều.

Download LHID.VLX Mediafire

Download LHID.VLX Adf.ly

No comments:

Post a Comment