March 11, 2016

Block tọa độ tự động thay đổi trong AutoCAD

Video hướng dẫn tạo block tọa độ tự động thay đổi:


LDT Module tính toán, điền và tổng hợp diện tích trong quy hoạch

Tính diện tích là một phần không thể thiếu trong quy hoạch.

LDT Tính diện tích trong Quy hoạch

March 4, 2016

DWG to XLS 2008 Xuất bản từ AutoCad sang Excel, Word

Yêu cầu phần mềm:
- AutoCAD 2007 - 2008 - 2009
- Microsoft Office (Excel, Word): 2007 trở lên

Video hướng dẫn:Link download: