October 12, 2021

Cách đặt tỉ lệ Hatch và Linetype Scale trong AutoCAD | AutoCad Hatch pattern scale not working | MEASUREMENT

Trong một số trường hợp, dù set cùng tỉ lệ Hatch hoặc Linetype Scale nhưng hiển thị vẫn không thống nhất giữa các đối tượng.

Hai Hatch có cùng Pattern, cùng tỷ lệ nhưng hiển thị khác nhau

Dưới đây là cách xử lý:

Trong AutoCAD có biến MEASUREMENT để điều khiển Hệ đo lường của bản vẽ. Từ dòng lệnh sử dụng lệnh MEASUREMENT và nhập thông số:

Loại:Số nguyên
Lưu theo:Bản vẽ
Giá trị:0 (Hệ đo lường Anh) or 1 (Hệ đo lường mét)

0

Hệ đo lường Anh Imperial; Sử dụng với mẫu hatch, kiểu đường nét được thiết kế bởi ANSIHatch và ANSILinetype

1

Hệ mét Metric; được thiết kế bởi ISOHatch và ISOLinetype


Link tham khảo: MEASUREMENT

Controls whether the current drawing uses imperial or metric hatch pattern and linetype files.

Type:Integer
Saved in:Drawing
Initial value:0 (imperial) or 1 (metric)

0

Imperial; uses the hatch pattern file and linetype file designated by the ANSIHatch and ANSILinetype registry settings

1

Metric; uses the hatch pattern file and linetype file designated by the ISOHatch and ISOLinetype registry settings


Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho lần chạy Hatch/Vẽ line tiếp theo.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Lisp lấy diện tích trong cad | How to get area in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Cách lấy diện tích đối tượng bao kín trong AutoCAD   Link tải miễn phí từ lisp.vn :

Popular Posts