June 23, 2020

Chuyển đổi 3dPolyline thành 2dPolyline

Sử dụng AutoLISP và ExpressTools1 comment:

  1. Download Link: https://cadtips.cadalyst.com/3d-editing/convert-3d-polylines-2d-polylines

    ReplyDelete

Featured Post

Excel data link - Copy và liên kết dữ liệu từ Excel vào AutoCAD | Copy and link from Excel to AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts