July 12, 2013

Tạo mới UCS và đặt làm UCS hiện hành

By Gopinath Taget

Đoạn mã nguồn sau đây trình bày cách tạo một UCS đặt tên và thiết lập nó thành UCS hiện hành. Có hai hàm cần phải nhớ là:

  1. acedVports2VportTableRecords() - Hàm này cần được gọi trước khi truy cập đến bảng các viewport.
  2. acedVportTableRecords2Vports() - Hàm này cần được gọi khi kết thúc chương trình để áp dụng các thay đổi lên bảng viewport.
Hai hàm trên rất cần thiết để AutoCAD có thể cập nhật viewport với các thiết lập hiện hành.

// - asdkucsarx._test command (do not rename)
static void asdkucsarx_test(void)
{
Acad::ErrorStatus es;
AcDbUCSTableRecord *myUCS = new AcDbUCSTableRecord;

//define your own ucs

AcGePoint3d origin_point(0,0,0);
AcGeVector3d UCSXaxis(0,1,0);
AcGeVector3d UCSYaxis(1,0,0);

myUCS->setOrigin(origin_point);
myUCS->setXAxis(UCSXaxis);
myUCS->setYAxis(UCSYaxis);

es=myUCS->setName( _T("MyUCS"));

if (es != Acad::eOk)
{
acutPrintf(_T("\nFailed to set name"));
return;
}

AcDbObjectId UCSId;
AcDbSymbolTable *pUCSTable;

if (acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->
getUCSTable(pUCSTable,AcDb::kForWrite)==Acad::eOk)
{
es=pUCSTable->add(UCSId,myUCS);
es=pUCSTable->close();
es= myUCS->close();
}
else
{
acutPrintf(_T("\nFailed to get UCS table"));
return;
}

//To set the current UCS, I accessed
// the active AcDbViewportTableRecord
// and used setUCS to set the UCS I created as current.

AcDbViewportTable *pVT;
es = acedVports2VportTableRecords();
if (es != Acad::eOk)
{
acutPrintf(
_T("\nFailed to load vport info into vport table records"));
return;
}

es=acdbHostApplicationServices()->
workingDatabase()->getViewportTable(pVT,AcDb::kForRead);
if (es != Acad::eOk)
{
acutPrintf(_T("\nFailed to get vport table"));
pVT->close();
return;
}

AcDbViewportTableIterator* pIter = NULL;

es=pVT->newIterator(pIter);

if (es != Acad::eOk)
{
acutPrintf(_T("\nFailed to get vport table"));
pVT->close();
delete pIter;
return;
}

for (pIter->start();!pIter->done();pIter->step())
{

AcDbViewportTableRecord* pRec;
//it should be open for write mode
es=pIter->getRecord(pRec,AcDb::kForWrite);

if (es != Acad::eOk)
{
acutPrintf(
_T("\nFailed to get vport table record"));
pVT->close();
pRec->close();
delete pIter;
return;
}

TCHAR* name=NULL;
es=pRec->getName(name);
if (es != Acad::eOk)
{
acutPrintf(
_T("\nFailed to get name from vport table"));
pVT->close();
pRec->close();
delete pIter;
return;
}

if (_tcsicmp(name,_T("*ACTIVE"))==0)
{
es=pRec->setUcs(UCSId);
}
es=pRec->close();
}
es=acedVportTableRecords2Vports(); //force update
es=pVT->close();
delete pIter;
return ;
}

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts