December 25, 2013

Liệt kê mẫu Hatch pattern có trong AutoCAD


Trong thư viện AutoCAD có rất nhiều mẫu Hatch mà không phải lúc nào người dùng cũng sử dụng hết. Bài viết này xin gửi đến các bạn một cái nhìn (theo đúng nghĩa đen) về các mẫu Hatch.


Album tổng hợp các Hatch Pattern của AutoCAD 2008


Dưới đây là các mẫu Hatch sẵn có trong AutoCAD phiên bản 2008:

Đoạn mã do Lee Mac giới thiệu, có tác dụng liệt kê tất cả mẫu Hatch có trong bản vẽ:

(defun hatchpatternlist ( / lst )
    (foreach dir (cons (getvar 'dwgprefix) (parsesupportpaths (getenv "ACAD")))
        (foreach pat (vl-directory-files dir "*.pat" 1)
            (setq lst (cons (parsepatfile (strcat (fixdir dir) "\\" pat)) lst))
        )
    )
    (vl-sort (unique (apply 'append lst)) '<)
)
(defun unique ( lst )
    (if lst (cons (car lst) (unique (vl-remove (car lst) (cdr lst)))))
)
(defun fixdir ( str )
    (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" str))
)
(defun parsesupportpaths ( str / pos )
    (if (setq pos (vl-string-position 59 str))
        (vl-remove "" (cons (substr str 1 pos) (parsesupportpaths (substr str (+ pos 2)))))
        (list str)
    )
)
(defun parsepatfile ( fn / fd hp ln )
    (if
        (and
            (setq fn (findfile fn))
            (setq fd (open fn "r"))
        )
        (progn
            (while (setq ln (read-line fd))
                (if (wcmatch ln "`**`,*")
                    (setq hp (cons (strcase (substr ln 2 (1- (vl-string-position 44 ln)))) hp))
                )
            )
            (close fd)
            (reverse hp)
        )
    )
)


Cách sử dụng:
(hatchpatternlist)

Album tổng hợp các Hatch Pattern của HS Harmony


Các mẫu Hatch có trong thư viện của HS Harmorny đi kèm với bộ cài của HS (TOPO, San nền HS, ...), trong thư mục "C:\\Harmony Software\\FcodeTable\\Pattern". Trong đó có các mẫu như: Hatch ruộng lúa, Hatch rừng cây các loại, Hatch đồng cỏ, Hatch các loại mặt cắt địa chất, Hatch ao cá, ...

Các bạn không sử dụng TOPO, HS, có thể download tại đây.

Khi đã tải về máy, giải nén vào một trong các đường dẫn sau:
1. C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support
2. C:\Documents and Settings\Nguyen Van A*\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008(**)\R17.1\enu\Support
 (*)     Tên Username trong máy tính
 (**)   Phiên bản AutoCAD làm việc


3. Hoặc tạo một thư mục riêng và cài đặt thêm đường dẫn trong Options

Thêm đường dẫn đến thư mục SupportCác mẫu Hatch


Tên mẫu Hatch trùng với tên tệp tin .PAT có trong thư mục.

 photo HSpat00-1.png photo HSpat69.png
Đồng cỏ

 photo HSpat70.png


 photo HSpat71.png


 photo HSpat72.png


 photo HSpat66.png


 photo HSpat67.png


 photo HSpat65.png


 photo HSpat68.png
Diện tích nuôi thủy sản


 photo HSpat62.png


 photo HSpat63.png


 photo HSpat64.png


 photo HSpat58.png
Rừng cây lá kim


 photo HSpat57.png


 photo HSpat59.png
Rừng cây


 photo HSpat61.png


 photo HSpat60.png


 photo HSpat53.png
Rừng cây xen kẽ


 photo HSpat54.png


 photo HSpat56.png
Dừng dừa, lá cọ


 photo HSpat55.png
Rừng cây xen kẽ lá kim


 photo HSpat50.png
Rừng cây lá kim


 photo HSpat51.png
Rừng cây


 photo HSpat52.png


 photo HSpat45.png


 photo HSpat47.png


 photo HSpat46.png


 photo HSpat48.png


 photo HSpat49.png


 photo HSpat43.png


 photo HSpat42.png


 photo HSpat44.png


 photo HSpat39.png
Hàng cây xen kẽ cây bụi


 photo HSpat40.png


 photo HSpat41.png


 photo HSpat38.png
Hàng cây bụi


 photo HSpat35.png


 photo HSpat37.png


 photo HSpat36.png


 photo HSpat32.png


 photo HSpat33.png


 photo HSpat34.png


 photo HSpat28.png


 photo HSpat30.png


 photo HSpat29.png


 photo HSpat31.png


 photo HSpat25.png


 photo HSpat26.png


 photo HSpat27.png


 photo HSpat24.png
Diện tích trồng lúa


 photo HSpat23.png


 photo HSpat19.png


 photo HSpat20.png


 photo HSpat18.png


 photo HSpat22.png


 photo HSpat21.png


 photo HSpat13.png
Rừng cây


 photo HSpat15.png
Cây dừa


 photo HSpat14.png
Cuội kết


 photo HSpat17.png
Bột kết


 photo HSpat16.png
Cát kết


 photo HSpat11.png
Sạn kết


 photo HSpat12.png
Rừng cây


 photo HSpat07.png


 photo HSpat06.png


 photo HSpat08.png


 photo HSpat10.png
Sét kết


 photo HSpat09.png
Sét than


 photo HSpat00.png


 photo HSpat04.png


 photo HSpat05.png


 photo HSpat73.png


 photo HSpat03.png


 photo HSpat02.png


 photo HSpat01.png1 comment:

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts