November 25, 2015

Xử lý bản vẽ hàng loạt trong AutoCAD với ScriptPro

Xử lỹ bản vẽ hàng loạt (Batch processing) là một yêu cầu ít khi xuất hiện với người dùng AutoCAD. Không phải lúc nào bạn cũng cần xử lý hàng loạt. Bạn vẫn có thể mở từng bản vẽ, thao tác một chút rồi đóng bản vẽ lại. Thời gian mở từng bản vẽ một còn ngắn hơn nhiều so với việc bạn tìm hiểu về một vấn đề hoàn toàn mới Batch processing.

Một số ứng dụng của Batch processing:

- Chuyển toàn bộ bản vẽ về định dạng AutoCAD DWG thấp hơn.
- Dọn dẹp bản vẽ hàng loạt (Purge).
- Bind xref hàng loạt.
- Kếp hợp với AutoLISP hoặc SCRIPT để xử lý bản vẽ hàng loạt

ScriptPro 2.0

Script là gì?

Script (A script is a text file with command or a script call on each line) là một tệp tin chứa các câu lệnh và các đoạn mã có thể thực hiện trên dòng lệnh của AutoCAD.

Ví dụ:
; Bật grid
grid on
; Cài đặt tỉ lệ cho đường nét (linetypescale)
ltscale 3.0
; Đặt layer 0 mặt định
layer set 0 color red 0

; Kết thúc câu lệnh LAYER bằng một dòng trống (Blank line)

Một số Script sẵn có

Lưu bản vẽ dưới dạng AutoCAD đời thấp Savas older version R14 - 2000 - 2004 - 2007 - 2010
Download

Purge bản vẽ - dọn dẹp và loại bỏ các đối tượng không cần thiết trong bản vẽ. Có thể thực hiện Audit sau khi Purge
Download (Áp dụng với AutoCAD 2015 2016)

Bind toàn bộ xref trong bản vẽ và lưu với tên mới có dạng "*Old_drawing_name*_Bind.dwg"
Download

Hướng dẫn sử dụng SCRIPT PRO 2.0


AutoCAD cung cấp cho người dùng một công cụ trực quan để người dùng thao tác hàng loạt (Batch processing trên nhiều bản vẽ.


ScriptPro Download
Chương trình tương đối đơn giản, giao diện Ribbon, gồm các menu chính như sau:

Menu Danh sách (List)

Là nơi tạo mới, chỉnh sửa, thao tác với mỗi dự án (Project).

New: Tạo mới một danh sách.
Wizard: Trình tạo mới danh sách tự động. Hộp thoại Wizard mở ra, cho phép người dùng lựa chọn file Script, Lựa chọn bản vẽ và phiên bản AutoCAD phù hợp.

Wizard tạo mới danh sách

Load: Mở tệp tin danh sách (dạng *.bpl) đã lưu.
Save/Save As: Lưu danh sách dưới dạng tệp tin (dạng *.bpl).
Load SCP Project: Mở tệp tin Script Project (cần cập nhật thêm).

Menu Bản vẽ (Drawing)Add: Thêm một bản vẽ (DWG) vào trong danh sách xử lý

Danh sách bản vẽ chờ xử lý

Add From Folder: Thêm 1 thư mục vào trong danh sách xử lý. Lưu ý, chương trình tự động tìm các tệp tin DWG và DXF trong thư mục được chọn.
Nếu trong settings, người dùng chọn
thì các tệp tin trong thư mục con (sub directories) sẽ được liệt kê.
Remove: Loại bỏ bản vẽ trong danh sách.
Check/Uncheck: Lựa chọn và bỏ chọn các bản vẽ.

Menu khác


Checked: Tiến hành xử lý các bản vẽ đã được đánh dấu tick
Selected: Xử lý bản vẽ được chọn. Người dùng phải lựa chọn 1 hay nhiều bản vẽ trong danh sách.
Failed: Xử lý bản vẽ đã chạy nhưng thất bại (Failed).
Stop: Dừng quá trình xử lý.
Settings: Tùy chọn

Settings - Tùy chọn


Như vậy, với sự kết hợp Script (có thể kèm AutoLISP) và ScriptPro, bạn có thể thao tác với nhiều bản vẽ một cách tự động.

Chúc các bạn may mắn!

Download:
ScriptPro 2.0.3

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts