November 10, 2015

Ứng dụng Field trong AutoCAD: Các hàm toán học trong Formula
Thống kê thép giản đơn

Khi chèn biểu thức Formula trong Field Fields > All > Expression - ta có thể thấy các hàm sau:
 •     +, -, *, /, ^, () =Các phép toán cơ bản
 •     sin(angle) = Sin
 •     cos(angle) = Cos
 •     tang(angle) = Tang
 •     asin(real)
 •     acos(real)
 •     atan(real)
 •     ln(real)
 •     log(real)
 •     exp(real)
 •     exp10(real)
 •     sqr(real) = Bình phương
 •     sqrt(real) = Khai căn
 •     abs(real) = Giá trị tuyệt đối
 •     round(real) = Làm tròn đến phần nguyên
 •     trunc(real) = Cắt bỏ phần thập phân
 •     r2d(angle) = Chuyển từ Radian sang Độ
 •     d2r(angle) = Chuyển từ Độ sang Radian
 •     pi = Hằng số PI 3.14.....

Ví dụ: =atan(pi)

Nguồn: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=6381


Xem thêm các ứng dụng Field:
Ứng dụng Field trong AutoCAD (Phần 1: AutoCAD2005) 
Ứng dụng Field trong AutoCad (Phần 2 Lập công thức Formula) 
Ứng dụng Field trong AutoCAD (Phần 3: Sử dụng AutoLISP)
Copy Text sang text trong AutoCAD
Chỉnh sửa mã Field trong AutoCAD
 

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts