November 10, 2015

Ứng dụng Field trong AutoCAD: Các hàm toán học trong Formula
Thống kê thép giản đơn

Khi chèn biểu thức Formula trong Field Fields > All > Expression - ta có thể thấy các hàm sau:
 •     +, -, *, /, ^, () =Các phép toán cơ bản
 •     sin(angle) = Sin
 •     cos(angle) = Cos
 •     tang(angle) = Tang
 •     asin(real)
 •     acos(real)
 •     atan(real)
 •     ln(real)
 •     log(real)
 •     exp(real)
 •     exp10(real)
 •     sqr(real) = Bình phương
 •     sqrt(real) = Khai căn
 •     abs(real) = Giá trị tuyệt đối
 •     round(real) = Làm tròn đến phần nguyên
 •     trunc(real) = Cắt bỏ phần thập phân
 •     r2d(angle) = Chuyển từ Radian sang Độ
 •     d2r(angle) = Chuyển từ Độ sang Radian
 •     pi = Hằng số PI 3.14.....

Ví dụ: =atan(pi)

Nguồn: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=6381


Xem thêm các ứng dụng Field:
Ứng dụng Field trong AutoCAD (Phần 1: AutoCAD2005) 
Ứng dụng Field trong AutoCad (Phần 2 Lập công thức Formula) 
Ứng dụng Field trong AutoCAD (Phần 3: Sử dụng AutoLISP)
Copy Text sang text trong AutoCAD
Chỉnh sửa mã Field trong AutoCAD
 

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Tổng hợp nút giao trong Quy hoạch Giao thông | Quy hoạch LDT | AutoLISP Reviewer

Ngày hôm nay AutoLISP Reviewer xin giới thiệu với các bạn một chức năng mới của Quy hoạch LDT là tổng hợp nút giao THNG Chức năng này giúp t...

Popular Posts