February 26, 2016

DWG to XLS - Copy từ AutoCAD sang Excel

Giới thiệu chung

Như đã biết, có rất nhiều cách để copy từ AutoCAD® sang excel. Nhưng hầu hết trường hợp, kết quả chỉ là ảnh (bitmap hoặc vector). Bạn không thể chỉnh sửa trên Excel được nữa.

DWG to XLS sẽ giải quyết vấn đề này. Chương trình sẽ chuyển đổi các đối tượng AutoCAD thành đối tượng Excel. Nếu có 1 Line trong bản vẽ DWG, bạn sẽ có 1 Line (Shape) trong fiel Excel XLS.

Đối tượng AutoCAD được hỗ trợ:
 • Curve (Line, Polyline, Arc, Circle, Spline, Ellipse...)
 • Dimension, Leader
 • Block
 • Hatch
 • Text, Mtext
 • Solid, Shape, Wipeout 
 •  
   
  DWG to XLS screenshot


 Video hướng dẫn:

Hướng dẫn sử dụng DWG to XLS hiệu quả

Yêu cầu phần 

- Autocad 2014 - 2015 - 2016 -2017
- Excel 2010 - 2013 - 2016
- Đã chạy trên Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit)

 Description

As you know, there are so many ways to copy AutoCAD® object(s) to Excel. In most cases, the result is image only (vector or bitmap). You cannot edit as much as you want.
DWG to XLS will solve this problem. The App will convert AutoCAD object(s) to Excel object(s), one by one. If you have a LINE in DWG, you will have one Line (SHAPE) in XLS.

AutoCAD Objects supported:
 • Curve (Line, Polyline, Arc, Circle, Spline, Ellipse...)
 • Dimension, Leader
 • Block
 • Hatch
 • Text, Mtext
 • Solid, Shape, Wipeout
More detail, see the above video please

Download from Autodesk App Store

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts