September 23, 2013

Chèn điểm point vào tâm hình tròn, Text, Line, block...

Chèn điểm point vào tâm hình tròn, Text, Line, block...

(defun c:vlisp ()
    (while
        (if (setq ent (car (entsel)))
            (progn
                (if (setq pt (cdr (assoc 10 (entget ent))))
                    (progn
                        (command "POINT" pt)
                        pt
                    )
                )
            )
        )
    )
    (princ)
)

Featured Post

Lisp lấy diện tích trong cad | How to get area in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Cách lấy diện tích đối tượng bao kín trong AutoCAD   Link tải miễn phí từ lisp.vn :

Popular Posts