September 30, 2013

Trong AutoCAD bạn chọn chế độ POLAR hay ORTHO?

Bạn hay sử dụng chế độ nào khi làm việc với AutoCAD?

Có rất nhiều chuyên gia Cad-er sử dụng chế độ ORTHO khi vẽ.

Kết quả một khảo sát nhỏ trên Facebook


Xin giải thích thêm:

Chế độ ORTHO (F8) là chế độ gióng theo các góc 90độ. Người dùng chỉ có thể vẽ các đường thẳng theo góc này (khi không chọn kèm chế độ bắt điểm).


Chế độ POLAR (F10) là chế độ gióng theo một góc cho trước, nó có thể bao gồm cả ORTHO, nhưng nó linh hoạt hơn ORTHO rất nhiều. Có thể chọn góc cho F10 để có thể gióng góc 45độ, 30 độ, 60 độ...

Theo kinh nghiệm, bạn nên chọn Increment Angle bằng 45 độ, khi đó POLAR vừa bao gồm các góc 90độ (tương đương với chế độ ORTHO), vừa có thể vẽ các góc 45độ, 135độ, 225độ, 315độ.

Chọn chế độ POLAR với góc 45 độ

Hãy thử và cảm nhận khi làm việc với POLAR!

Featured Post

How to fix Statusbar or command line flickering, jumping in AutoCAD | Cách sửa lỗi dòng lệnh AutoCAD bị lag | AutoLISP Reviewer

Hi Today I want to help you fix a problem: The statusbar or command line jumping too much!  While working in AutoCAD Products: • The drawi...

Popular Posts