September 26, 2013

Thư viện AutoLISP mở rộng Doslib

Khoan nói đến VisualLISP (giống như một thư viện đồ sộ của AutoLISP) sẽ làm choáng ngợp bất cứ ai mới tiếp cận với AutoLISP. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu những thư viện nhỏ hơn, hữu dụng hơn. Một trong số đó là DOSLIP mà tôi sẽ giới thiệu dưới đây.

Doslib - một sản phẩm miễn phí của McNeel

Doslib là gì?


DOSLib, là một thư viện các hàm AutoLISP cung cấp một loạt các tính năng giúp tương tác giữa AutoCAD với hệ điều hành Windows. Được viết bởi ứng dụng AutoCAD ObjectARX, DOSLib mở rộng AutoLISP với những hàm sau đây:
 • Drives (Phần cứng): Kiểm tra drives, chuyển đổi giữa các drives, và kiểm tra không gian khả dụng.
 • Đường dẫn (Path): Manipulate path specifications.
 • Thư mục (Folder): Tạo mới, đổi tên, xóa, lựa chọn và thay đổi thư mục. Trả về thư mục hệ thống đặc biệt.
 • Tệp tin (File): Sao chép, xóa, di chuyển, đổi tên và lựa chọn tệp tin; lấy thông tin thư mục, tìm và thay thế đại diện của tệp tin, thay đổi thuộc tính tệp..
 • In ấn: Lấy và thiết lập máy in mặc định, and spool print files.
 • Định dạng (Configuration): Thao tác trên tệp tin Windows-style initialization (INI) files, và truy xuất vào Windows Registry.
 • Tiến trình: Chạy các lệnh nội hàm của hệ điều hành hoặc của các ứng dựng khác.
 • Giao diện: Lấy một chuỗi, một số nguyên, một số thực, một danh sách từ người dùng. Hiển thị hộp thông báo Window, đồng hồ đo tiến trình và splash screens.
 • Chuỗi ký tự: Chia tách chuỗi, xuất một ký tự, tìm ký tự, chèn, loại bỏ và thay thế các ký tự, cắt một vài ký tự.
 • AutoCAD: Ghi lại tất cả và đóng tất cả các tệp tin đang mở. Xem trước bản vẽ và liệt kê các xrefs.
 • Hệ thống: Lấy thông tin hệ thống, sắp xếp danh sách, thay đổi ngày giờ hệ thống, thao tác với bàn phím, tạo ra âm thanh.

Các phiên bản tương thích từ trang chủ:

 1. Download: DOSLib, DOSLib 5.1 for AutoCAD Release 14-2000
 2. Download: DOSLib, DOSLib 6.1 for AutoCAD 2000-2006
 3. Download: DOSLib, DOSLib 7.8 for AutoCAD 2007-2009
 4. Download: DOSLib, DOSLib 9.0.1 for AutoCAD 2007-2014

Phần 1: Các hàm AutoCAD


dos_acadmem
Trả về thông tin sử dụng bộ nhớ.

dos_acadname
Trả về tên chương trình AutoCAD đang chạy.

dos_acitorgb
Chuyển đổi màu AutoCAD sang dạng màu RGB.

dos_arxlist
Trả về danh sách ứng dựng ARX đã tải vào AutoCAD, tương đương với hàm (ARX)

dos_cleardbmod
Clears the DBMOD, or drawing modification status, system variable.

dos_closeall
Đóng tất cả các bản vẽ AutoCAD đang làm việc

dos_cmdline
Returns text from AutoCAD's command-line or history window.

dos_curvearea
Trả về diện tích bao bởi một thực thể curve khép kín.

dos_custominfo
Returns of modifies custom drawing summary information.

dos_dwgpreview
Trả về danh sách các bản vẽ và hình đại diện của chúng.

dos_dwgver
Trả về phiên bản của tệp tin bản vẽ AutoCAD.

dos_extractpreview
Extracts the preview bitmap of the active document to a file.

dos_hatcharea
Trả về diện tích của đối tượng Hatch.

dos_hideobjects
Ẩn một hay nhiều thực thể trong bản vẽ.

dos_hlstorgb
Chuyển đổi màu hệ HLS sang RGB.

dos_imagelist
Trả về danh sách tất cả ảnh raster trong bản vẽ hiện hành.

dos_isbreak
Checks for a console break.

dos_isinsidecurve
Verifies a point lies inside of a closed, planar curve.

dos_istextscr
 Verifies the AutoCAD text screen is visible.

dos_isvlide
Xác nhận môi trường VisualLISP đã được mở.

dos_layerlistbox
Displays a list of AutoCAD layers in a Windows dialog box.

dos_linetypebox
Display AutoCAD's linetype selection dialog box.

dos_lisplist
Trả về danh sách các tệp tin LISP đã được tải vào AutoCAD.

dos_massprops
Returns the mass properties of a 3-D solid entity.

dos_olelist
Trả về danh sách các đối tượng OLE trong bản vẽ hiện hành.

dos_plinecentroid
Returns the centroid of a closed, planar polyline.

dos_plinewinding
Determines whether a closed polyline winds clockwise or counterclockwise.

dos_progbar
Manipulates the AutoCAD status bar progress meter.

dos_proxyclean
Xóa bỏ mọi đối tượng Proxy trong bản vẽ hiện hành. (Không nên sử dụng!)


dos_proxycount
Trả về số lượng đối tượng trong bản vẽ hiện tại.


dos_purgexdata
Xóa dữ liệu Xdata có tên trong APPNAME.

dos_rgbtoaci
Chuyển đổi màu RGB sang hệ màu AutoCAD.

dos_rgbtogray
Chuyển đổi màu RGB thành màu xám (grayscale).

dos_rgbtohls
Chuyển màu RGB thành HLS.

dos_saveall
Ghi tất cả các bản vẽ đang mở.

dos_show
Điều khiển hiển thị của cửa sổ AutoCAD.

dos_showobjects
Hiện, ẩn một hoặc nhiều thực thể AutoCAD.

dos_slblist
Lists the names of the slides in an AutoCAD slide library file (.SLB).

dos_summaryinfo
Returns of modifies drawing summary information.

dos_xreflist
Trả về danh sách các tệp tin xref trong bản vẽ.


(còn nữa...)

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts