September 28, 2013

Cài đặt nét in trong bản vẽ AutoCAD

Thông thường, để dễ quản lý bản vẽ, người làm việc với AutoCAD thường chia các loại đường nét thành các lớp có màu sắc khác nhau.

Cách cài đặt nét in trong bản vẽ AutoCADDưới đây là cách cài đặt nét in nhanh cho một bản vẽ.Hoặc Download tệp tin vlisp.ctb vào đường dẫn C:\Documents and Settings\Nguyen Van A\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Plot Styles


Trong đó:
*    Nguyễn Văn AUsername của bạn
**  AutoCAD 2008\R17.1 là phiên bản AutoCAD đang dùng

Một số quy tắc về nét vẽ trong bản vẽ AutoCAD:

  • Các nét vẽ được chia thành các lớp có các màu sắc khác nhau (Thường sử dụng màu sắc từ 1, 2, 3,...11).
  • Bề rộng của nét vẽ được đặt theo mặc định (Default) và chỉ nên thiết lập lúc cài đặt nét vẽ (Plot Style table Editor).
  • Các nét vẽ thường (nét mảnh, nét đứt, đường tim, ghi kích thước...), để bề rộng bằng 0.09mm
  • Các đường bao thấy (Màu trắng trên bản vẽ, hoặc màu 7 lúc cài đặt nét in) để rộng 0.18mm
  • Viền ngoài khung tên (Màu 11) để rộng 0.30 hoặc 0.25mm
  • Nét vẽ cốt thép (màu vàng) để rộng 0.20mm


Lưu ý: Trên đây là ví dụ về cách tạo đường nét mà người viết hay sử dụng. Bề rộng đường nét cũng là đặc thù ở công ty. Do đó, bạn có thể thay đổi bề rộng để phù hợp với TCVN và yêu cầu của công việc.

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts