June 3, 2013

Bài 3: Cách sử dụng file AutoLISP, VisualLISP và ObjectARX

Nếu có trong tay một file *.lsp, *.vlx (thậm chí là *.arx)... hoặc một đoạn mã AutoLISP. Làm cách nào để sử dụng được trong AutoCAD. Bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu và giải quyết vấn đề đó.
Bài viết đang tiếp tục được xây dựng...

.