June 26, 2013

Lưới tam giác 2D Triangulations

Lưới tam giác 2D Triangulations


Hôm nay xin gửi đến với các bạn loạt về thuật toán lưới tam giác. Mọi thông tin được lấy nguồn từ trang http://www.cgal.org/ bạn có thể vào trực tiếp theo địa chỉ để tham khảo.

Chương này miêu tả về lưới tam giác hai chiều của CGAL. Mục 37.1 nhắc lại những định nghĩa chính về lưới tam giác. Mục 37.2 bàn luận về cách thức lưới tam giác 2D được thể hiện trong CGAL.Mục 37.3  đưa ra toàn bộ chương trình thiết kế của gói lưới tam giác 2D. Mục tiếp theo trình bày các lớp (class) lưới tam giác có trong CGAL: lưới tam giác cơ bản (mục 37.4), Lưới tam giác Delaunay (Mục 37.5), lưới tam giác thông thường (Mục 37.6), Lưới tam giác giới hạn (Mục 37.7), và lưới tam giác Delaynay giới hạn (Mục 37.8). Mục 37.9miêu tả một lớp chịu trách nhiệm thực thi một lưới tam giác giới hạn hoặc thông thường với phần bổ sung cấu trúc để miêu tả đường bao của lưới tam giác lọc các giới hạn như thế nào. Mục 37.10miêu tả cấu trúc dữ liệu phân cấp, giúp cho việc truy suất tọa độ tối ưu nhất. Cuối cùng, Mục 37.11 giải thích về lợi ích của lưới tam giác CGAL, sử dụng các lớp mặt và đỉnh.

Mục lục

37.1 Định nghĩa
37.2 Trình bày
37.3 Thiết kế phần mềm
37.4 Lưới tam giác cơ bản Basic Triangulations
   37.4.1   Miêu tả
   37.4.2   Ví dụ về lưới tam giác cơ bản
37.5 Lưới tam giácDelaunay
   37.5.1   Miêu tả
   37.5.2   Ví dụ: địa hình Delaunay Terrain
   37.5.3   Ví dụ: Sơ đồ Voronoi
   37.5.4   Ví dụ: In ấn đường Voronoi hạn chế bởi một hình chữ nhật
37.6 Lưới tam giác thông thường
   37.6.1   Miêu tả
   37.6.2   Ví dụ: Một lưới tam giác thông thường
37.7 Lưới tam giác bị ràng buộc Constrained Triangulations
37.8 Lưới tam giác Delaunay bị ràng buộc
   37.8.1   Ví dụ: Một lưới tam giác Delaynay ràng buộc
   37.8.2   Ví dụ: Lập lưới tam giác miền đa giác
37.9 Bổ sung về lưới tam giác bị ràng buộc
   37.9.1   Ví dụ: Xây dựng một lưới tam giác từ các đoạn thẳng theo thứ tự
37.10 Lưới tam giác phân cấp
   37.10.1   Ví dụ về sử dụng lưới tam giác phân cấp
37.11 Tính linh hoạt
   37.11.1   Sử dụng Đỉnh và Mặt phẳng riêng
   37.11.2   Thiết lập thông tin khi khi chèn một tập hợp điểm
37.12 Lịch sử Hình thành và Thiết kế

  Link nguồn: http://www.cgal.org/

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Excel data link - Copy và liên kết dữ liệu từ Excel vào AutoCAD | Copy and link from Excel to AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts